A TY CO ROBISZ W WOLNYM CZASIE . . ?

Poszukujemy ludzi odpowiedzialnych, kreatywnych, odważnych, ambitnych, szczerych, bezinteresownych i chętnych nieść pomoc innym, do wolontariatu w Grupie Ratownictwa PCK Kielce.

Aby zostać kandydatem Grupy Ratownictwa PCK Kielce należy spełnić następujące warunki:

 • posiadać pełną zdolność do czynności prawnych,
 • posiadać aktualne badania lekarskie orzekające o dobrym stanie zdrowia.

Jak wygląda rekrutacja?

Rekrutacja składa się z trzech etapów:

 • rozmowy kwalifikacyjnej, testu wiedzy z zakresu pierwszej pomocy,
 • egzaminu praktycznego z zakresu pierwszej pomocy, testu sprawnościowego.

Nie mam żadnego szkolenia z pierwszej pomocy, czy się nadaję?

Zanim zostaniesz członkiem GR PCK będziesz na minimum rocznym stażu kandydackim, podczas, którego postaramy się uzupełnić Twoje wiadomości z zakresu pierwszej pomocy.
Wiedza i umiejętności z zakresu pierwszej pomocy nie muszą być podparte certyfikatami, jednakże jeżeli będziesz chciał/chciała kształcić się dalej np. zostać Instruktorem Pierwszej Pomocy PCK to takie dokumenty będą potrzebne.

Z jakiego zakresu mogą się pojawić pytania na egzaminach kwalifikacyjnych?

Wszystkie pytania testów obejmują zakres pierwszej pomocy – postępowanie, które wykona osoba bez uprawnień medycznych. Poniżej zakres wiedzy, który oczekujemy:

 • zadławienia (objawy, postępowanie);
 • utrata przytomności (objawy, postępowanie);
 • omdlenia (objawy, przyczyny, postępowanie);
 • wzywanie Pomocy (meldunek, telefony alarmowe);
 • urazy brzucha (rodzaje, objawy, postępowanie);
 • urazy czaszkowo-mózgowe (objawy, postępowanie);
 • zatrucia (przyczyny, rodzaje, objawy, postępowanie);
 • zwichnięcia/Skręcenia (definicja, objawy, postępowanie);
 • znatomia (budowa ukł. kostnego, krwionośnego, oddechowego, nerwowego);
 • resuscytacja Krążeniowo-Oddechowa – postępowanie (przypadki szczególne);
 • torba Pierwszej Pomocy (zawartość apteczki, zastosowanie środków, leki);
 • wstrząs (przyczyny i objawy, postępowanie, przyczyny pogłębiania, pozycja);
 • urazy klatki piersiowej (objawy, odma, rodzaje odmy, opatrunek zastawkowy);
 • motywacja i aspekty prawne (potrzeba udzielania Pierwszej Pomocy, prawne aspekty Pierwszej Pomocy);
 • odmrożenia (stopnie odmrożeń i objawy, przyczyny, postępowanie, hipotermia objawy i postępowanie);
 • badanie poszkodowanego (ocena wstępna, badanie urazowe, wywiad, stabilizacja kręgosłupa w odcinku szyjnym);
 • bezpieczeństwo i organizacja miejsca zdarzenia (bezpieczeństwo ratownika i poszkodowanego bezpieczeństwo na miejscu zdarzenia, zabezpieczenie miejsca zdarzenia);
 • oparzenia (stopnie oparzeń i objawy, rodzaje oparzeń, postępowanie, ocena powierzchni oparzeń, porażenie prądem, udar słoneczny (hipertermia) – objawy i postępowanie, udar cieplny – objawy i postępowanie);
 • rany (definicja, rodzaje ran, rodzaje opatrunków, skaleczenia, otarcia, zadrapania, amputacja, zmiażdżenia , rany klatki piersiowej, wytrzewienie, rany głowy, rany oka, ciała obce w ranie, krwotoki zewnętrzne i wewnętrzne);
 • złamania (definicja, rodzaje, objawy, unieruchamianie, złamanie żeber – objawy, przyczyny i postępowanie, złamanie kręgosłupa – objawy, przyczyny i postępowanie, złamanie miednicy – objawy i postępowanie, złamanie kończyny górnej dolnej, złamanie obojczyka);
 • inne (termoizolacja, ciąża, drgawki, cukrzyca, atak serca, wsparcie psychiczne, segregacja poszkodowanych, ukąszenia).

Na czym polega staż kandydacki?

Staż kandydacki wg Regulaminu GR PCK trwa minimum rok, po tym czasie przeprowadzamy egzaminy sprawdzające.
Jeżeli wyniki będą pozytywne przyjmiemy Cię w poczet członków GR i nadamy stopień Młodszego Ratownika PCK.
W czasie stażu staramy się żebyś brał/brała udział w szkoleniach, kursach, ćwiczeniach i innych działaniach, którymi na co dzień zajmuje się Grupa np. zabezpieczenia medyczne, pokazy ratownicze, pogadanki dla dzieci.
Jeżeli nie podejdziesz do egzaminu, kolejny dopiero za rok!

Ty też możesz uratować świat, podziel się tym z innymi!